รู้รอบเลือกใช้บรรจุภัณฑ์

ตอบโจทย์ครบครัน คุ้มครองและแข่งขัน

ตอบโจทย์ครบครัน คุ้มครองและแข่งขัน

– บทบาทของบรรจุภัณฑ์ต่อธุรกิจขึ้นห้างและออนไลน์

– จุดเด่นและจุดด้อยของบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ

– ปัญหาความผิดพลาดจากการใช้บรรจุภัณฑ์ของ SME

– หลักการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์สำเร็จรูปมาตรฐานที่พร้อมตอบโจทย์ปัญหา

– กรณีศึกษาการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ของ SME

Session Details

Date: 16 September 2021

Time: 9am to 12pm

Time Zone: GMT+7 (Bangkok)

Language: Thai

This session is free to attend

อาจารย์มยุรี ภาคลำเจียก
ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์
และที่ปรึกษาอิสระ

Thailand