การประชุมสัมมนาและระดมความคิดเห็น เรื่อง “โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure, NQI)ด้านวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล

ร่วมจัดโดย (Co-organised by): กรมวิทยาศาตร์บริการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ

คุณภาพและมาตรฐานเป็นปัจจัยสำคัญของวัสดุและบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิล เนื่องจากวัสดุและบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิลที่มีคุณภาพทั้งด้านสมรรถนะและความปลอดภัยเหมาะสำหรับการใช้งาน จะช่วยสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับห่วงโซ่การผลิตพลาสติก เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure, NQI) เพื่อกำหนดมาตรฐานที่สำคัญสำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล และการพัฒนาระบบคุณภาพเพื่อรองรับการบริการทดสอบตามมาตรฐาน จึงได้มีการจัดการประชุมสัมมนาและระดมความคิดเห็น เรื่อง “โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure, NQI) ด้านวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล” ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภาครัฐและเอกชน อาทิ ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก ผู้ผลิตและขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์พลาสติก ผู้ประกอบการรวบรวมพลาสติกหลังการใช้งาน ผู้ผลิตพลาสติกรีไซเคิล และผู้ประกอบการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์พลาสติกและพลาสติกรีไซเคิล ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลคุณภาพและมาตรฐานของพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติก

Session Details

Date: 15 กันยายน 2564

Time: 09:00-12:00 น.

Time Zone: กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Language: Thai

This session is free to attend

Co-organised by

กำหนดการ

Time

Topic & Speaker

09:00-09:15 น.

พิธีเปิดงาน
ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ , อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

09:15-09:45 น.

การบรรยาย เรื่อง มาตรฐานคุณภาพบรรจุภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทย
คุณอาศิรวรรธน์ โพธิพันธุ์  , นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ กองกำหนดมาตรฐาน , สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  

09:45-10:15 น.

การบรรยาย เรื่อง โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ (National Quality
Infrastructure, NQI) ของประเทศไทย
ดร.อมรพล ช่างสุพรรณ , นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมสีเขียว ,กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

10.15am to 11.30am

การประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ (National
Quality Infrastructure, NQI) ด้านวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล
รศ.ดร.อำพร  เสน่ห์ , ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11.30am to 12pm

สรุปการระดมความคิดเห็น ตอบคำถาม และประเด็นสงสัย
รศ.ดร.อำพร เสน่ห์ , ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.อมรพล ช่างสุพรรณ , นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมสีเขียว,
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

Speakers

ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

Thailand

คุณอาศิรวรรธน์ โพธิพันธุ์
นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
กองกำหนดมาตรฐาน
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

Thailand

ดร.อมรพล ช่างสุพรรณ
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมสีเขียว
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

Thailand

รศ.ดร.อำพร เสน่ห์
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Thailand